Izjava o zaštiti osobnih podataka Turističke zajednice grada Pule

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka Turističke zajednice grada Pule, Pula, Forum 3, OIB 70023627782, zastupano po direktorici gđi. Sanja Cinkopan Korotaj, kao Voditelj obrade, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je:
Turistička zajednica grada Pule, Pula, Forum 3, OIB 70023627782, (Voditelj obrade)

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 • adresa: Pula, Forum 3

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52.,
Kontakt:
e mail adresa: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr
mobitel: +385 91 2017886

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Zaposlenici
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime, JMBG, OIB, prebivalište ili boravište, stupanj obrazovanja, spol, datum rođenja, broj tekućeg
  računa, ime i prezime, adresa i OIB djeteta, ime i prezime, adresa i OIB bračnog druga

Turističko vijeće i ostala tijela TZ
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime, OIB, adresa, e mail adresa, broj tel/mob, bankovni račun

Iznajmljivači privatnog smještaja i kuće za odmor građana
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime, OIB, adresa, e mail adresa, broj tel/mob

Studenti/učenici
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime, datum rođenja, JMBG, OIB, prebivalište ili boravište, podaci o pohađanju škole ili fakulteta, obrazovanje, spol, broj bankovnog računa, suglasnost roditelja

Korisnici osnovne djelatnosti voditelja obrade
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona, e mail adresa, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, i ostali podaci iz službene nacionalne aplikacije E-visitora

Treće osobe
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • taksisti, medari, vinari, maslinari, turistički vodiči, ugostiteljski objekti i slično – ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ostvarivanja prava i obveza koja iz njega proizlaze, rada članova turističkog vijeća i ostalih stručnih tijela, isplata svih vrsta naknada, izvršenja osnovne djelatnosti Voditelja obrade, i slično.

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađuju se temeljem:

a) Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima, kao i radi
obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima

b) Realizacija ugovora osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza
koje smo ugovorili

c) Legitimnog interesa Voditelja obrade

d) Privole

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

4. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima, općem aktu i odlukama Voditelja obrade.

Vaše osnovne osobne podatke brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

5. Upravljanje privolama

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka.
Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • e-maila: tz-pula@pu.t-com.hr ili
 • putem pošte na adresu: Turistička zajednica grada Pule, Pula, Forum 3, OIB 70023627782

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

6. Prava ispitanika

a) pravo na informaciju o obradi osobnih podataka

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od
nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev

k) Pravo na ograničenje obrade:
Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja
  podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

8. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

 • ako postoji zakonska obveza
 • ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

9. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

10. Osobni podaci na internetskim stranicama

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati ‘kolačiće’ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu ‘kolačića’ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. ‘Kolačići’ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.